Organizator/ Asociația Culturală „Neo Art România”

Partener/ Asociația Culturală Fantom, Berlin

Acest proiect este cofinanțat de Institutul Cultural Român, prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional.

Institutul Cultural Român nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Proiect cultural / 3-10 septembrie 2023/ Galeria Fantom, Berlin

Curatori: Andreea Sandu și Anca Boeriu

Divanul / Cantemir. Spirit universal. Șapte zile de cultură românească la Berlin

Artă vizuală * Performance  de artă și sunet * Performance de teatru * Artist talk * Film * Conferences

În premieră la Berlin, douăzeci de artiști și manageri culturali se reunesc într-un proiect cultural de anvergură, Divanul / The Divan. Cantemir. Spirit universal, găzduit la galeria Fantom, un concept curatorial inovator, ce are ca fir roșu interdisciplinaritatea și reprezentarea multifațetării în creația contemporană pornind de la tema aleasă. Proiectul este co-finanțat de Institutul Cultural Român prin programul Cantemir, un fond special dedicat proiectelor realizate în străinătate.

Inițiat de Asociația Culturală Neo Art România  manifestarea propune descoperirea și prezentarea celor mai inedite aspecte legate de ceea ce a reprezentat în epocă Dimitrie Cantemir, creatorul de tip renascentist, reprezentant al iluminismului european.

Publicul berlinez descoperă acest mare creator român atât în cadrul expoziției principale, Divanul / The Divan. Cantemir. Spirit universal cât și prin perspectiva mai multor  evenimente performative, conferințe, artist talk, seri de filme și ateliere. Structurat pe un dialog internațional, pornind de la variatele aspecte ale creației lui Cantemir, manifestarea provoacă artiştii şi managerii culturali participanţi, dar şi publicul, să descopere prin intermediul formelor şi mediilor contemporane de exprimare, o epocă intensă şi relevantă atât prin tematica actuală cât şi prin elementele de inspiraţie. Tema toleranței, atât de importantă în acest moment, este declinată prin desen, gravură, pictură, artă textilă şi  video, performance și arta sunetului.  Un proiect cultural interdisciplinar care integrează dimensiunii artistice o importantă axă educativă și  are ca element central o abordare trandisciplinară a personalității și creației lui Dimitrie Cantemir.

Astfel, artiștii implicați sunt Cosmin Paulescu,  Mirela Trăistaru, Liliana Basarab, Raluca Ilaria Demetrescu,  Anca Boeriu, Mariea Petcu Chiobaș şi studenții de la Universitatea Națională de Arte din București. 

Cele două evenimente de tip performativ, The interactive installation „Stratum“  și „The Young Cantemiroglu”, coproducții Fantom-Galateca, special create pentru acest proiect, sunt create de Mircea Florian, artist poliglot și poli-instrumentist, și respectiv, de regizoarea Petra Rațiu, cu participarea artistelor Iulia Grigoroiu și Anastasiia Starodubova (Germania). Maratonul de șapte zile de cultură românească cuprinde și două conferințe susținute de  Ana Negoiță, Ludwig Norz, Roxana Lăpădat și Andreea Sandu, atelierul de  monotipal artistei Anca Boeriuși artist talk susținut de Cosmin Paulescu.

Expoziția rămâne deschisă în perioada 3 – 10 septembrie la galeria Fantom, Berlin. Intrare liberă.

Asociația Culturală „Neo Art România” este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2012, care promovează cultura natională și internațională, educația culturală și artistică, precum și cercetarea, dezvoltarea și programele internaționale multidisciplinare. Principala activitate constantă a asociației este în domeniu artelor vizuale și este reprezentanta galeriei de artă contemporană și design Galateca.

PROGRAM

Duminică – 3 septembrie, ora de începere: 18.00

– Lansarea proiectului Divanul/ The Divan. (Cantemir. Spirit universal)

– Vernisajul expoziției de artă contemporană- Divanul (Cantemir, Spiritul universal) Liliana Basarab • Anca Boeriu • Mariea Petcu Chioibaș • Raluca Ilaria Demetrescu • Cosmin Paulescu • Mirela Trăistaru (expoziție în perioada 3 – 10 septembrie)

– Dialog-dezbatere-conferinta

  • Andreea Sandu- „Cantemir. Importanța socială și culturală în arta contemporană”
  • Ludwig Nortz– „Dimitrie Cantemir, un prinț al iluminismului” (26.11.1673 Stanilești – 21.08.1723 Dimitrowka), integrând repere istorice ale lui Cantemir în Germania
  • Ana Negoiţă- „Cantemir 2.0 Dimitrie Cantemir și modernitatea” pe tema universalității spiritului cultural al lui Cantemir

Luni, 4 septembrie, ora de începere: ora 18.00

  • Anca Boeriu  – Atelier de monotip

Vineri, 8 septembrie, ora 19.00

Film documentar „Dimitri Cantemir”, ce puncteaza cele mai importante directii culturale si stiintifice deschise de Dimirie Cantemir  dar si o succinta biografie a carturarului

Sâmbătă, 9 septembrie, ora de începere: ora 18.00

  • Art performance- Conversație artist, Cosmin Paulescu „Cartea, harta și teritoriul”
  • Sound Performance – Mircea Florian- „Tânărul Cantemiroglu”, poliglot și poli-instrumentist, cântând cântece europene amestecate din Orient până în Occident, concept dedicat proiectului.

Duminică, 10 septembrie, ora de începere: ora 18.00

  • Petra Raţiu, regizor, Anastasiia Starodubova, actriţă şi Iulia Grigoriu, actriţă, performance, instalaţie interactivă „Stratum“ , un parteneriat între regizoarea de origine română Petra Rațiu și actrița germană Anastasiia Starodubova, iar vocea este a actriţei Iulia Grigoroiu.

Roxana Lăpădat- prezentare„Divanul performance-urilor sau despre temele marilor transformări globale în artele performative”

Proiect realizat de galeria Galateca, Asociația Neo Art România în colaborarea și susținută de ICR.  

Partener/ Asociația Culturală Fantom , Berlin

Parteneri media: modernism.roBiz, Agenția C’Artedreamingof.netKreatoria, Propagarta, Aici a stat, Radio România Cultural Cultural, Metropola TV

www.galateca.ro / www.facebook.com/GalerieGalateca/ www.instagram.com/galateca/

EN

Divanul / The Divan. Cantemir. Universal spirit

Organizer/Cultural Association „Neo Art Romania”

Partner/ Fantom Cultural Association, Berlin

This project is co-financed by the Romanian Cultural Institute, through the Cantemir Program – funding program for cultural projects intended for the international environment.

The Romanian Cultural Institute is not responsible for the content of the project or how the results of the project can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Cultural project / September 3-10, 2023/ Fantom Gallery, Berlin

Curators: Andreea Sandu and Anca Boeriu

Divanul / Cantemir. Universal spirit. Seven days of Romanian culture in Berlin

Visual art * Art & sound performance * Theater performance * Artist talk * Film * Conferences

For the first time in Berlin, twenty artists and cultural managers come together in a far-reaching cultural project, Divanul / The Divan. Cantemir. Universal spirit., hosted by Fantom gallery, an innovative curatorial concept, which has as its red thread interdisciplinarity and the representation of multifacetedness in contemporary creation starting from the chosen theme. The project is co-financed by the Romanian Cultural Institute through the Cantemir program, a funding framework for cultural projects intended for internațional environment.

Initiated by the Neo Art Romania Cultural Association, the event proposes the discovery and presentation of the most original aspects related to what Dimitrie Cantemir, the Renaissance-type creator, representative of the European Enlightenment, represented in his era.

The Berlin public discovers this great Romanian creator both in the main exhibition, Divanul / The Divan. Cantemir. Universal spirit., as well as through the perspective of several performative events, conferences, artist talks, film evenings and workshops. Structured on an international dialogue, starting from the various aspects of Cantemir’s creation, the event challenges the participating artists and cultural managers, as well as the public, to discover, through contemporary forms and mediums of expression, an intense and relevant era both through the current theme and through the elements of inspiration. The theme of tolerance, so important at this moment, is declined through drawing, engraving, painting, textile art and video, performance and sound installations. An interdisciplinary cultural project that integrates an important educational axis into the artistic dimension and has as its central element a transdisciplinary approach to the personality and creation of Dimitrie Cantemir.

Thus, the artists involved are Cosmin Paulescu, Mirela Trăistaru, Liliana Basarab, Raluca Ilaria Demetrescu, Anca Boeriu, Mariea Petcu Chiobaș and students from the National University of Arts in Bucharest.

The two performative events, The interactive installation „Stratum” and „The Young Cantemiroglu„, Fantom-Galateca co-productions, specially created for this project, are created by Mircea Florian, polyglot artist and poly-instrumentalist, and respectively by the director Petra Rațiu, with the participation of artists Iulia Grigoroiu and Anastasiia Starodubova (Germany). The seven-day marathon of Romanian culture also includes two conferences held by Ana Negoiță, Ludwig Norz, Roxana Lăpădat and Andreea Sandu, a monotype workshop by artist Anca Boeriu and artist talk held by Cosmin Paulescu.

The exhibition remains open from the 3rd to the 10th of September at the Fantom gallery, Berlin. Free entrance.

The „Neo Art Romania” Cultural Association is a non-governmental organization established in 2012, which promotes national and international culture, cultural and artistic education, as well as research, development and international multidisciplinary programs. The main constant activity of the association is in the field of visual arts, and it is the representative of the gallery of contemporary art and design Galateca.

PROGRAM

Sunday – September 3, start time: 18.00

– Launch of the Divanul/ The Divan project. (Cantemir, Universal Spirit)

– The opening of the contemporary art exhibition – Divanul (Cantemir, Universal Spirit) Liliana Basarab • Anca Boeriu • Mariea Petcu Chioibaș • Raluca Ilaria Demetrescu • Cosmin Paulescu • Mirela Trăistaru (exhibition between September 3 and 10)

– Dialogue-debate-conference

o Andreea Sandu- „Cantemir. Social and cultural importance in contemporary art

o Ludwig Nortz- „Dimitrie Cantemir, a prince of enlightenment” (26.11.1673 Stanilești – 21.08.1723 Dimitrowka), integrating historical landmarks of Cantemir in Germany

o Ana Negoiţă- „Cantemir 2.0 Dimitrie Cantemir and modernity” on the theme of the universality of Cantemir’s cultural spirit

Monday, September 4, start time: 18.00

o Anca Boeriu Monotype workshop

Friday, September 8, 7:00 p.m

o Documentary film „Dimitri Cantemir”, which points out the most important cultural and scientific directions opened by Dimirie Cantemir but also a brief biography of the scholar

Saturday, September 9, start time: 18.00

o Art performance- Artist conversation, Cosmin Paulescu „The book, the map and the territory

o Sound performance – Mircea Florian – „Young Cantemiroglu„, polyglot and poly-instrumentalist, singing mixed European songs from the East to the West, concept dedicated to the project.

Sunday, September 10, start time: 18.00

o Petra Raţiu, director, Anastasiia Starodubova, actress and Iulia Grigoriu, actress, performance, interactive installation „Stratum„, a partnership between Romanian director Petra Raţiu and German actress Anastasiia Starodubova, and the voice is that of actress Iulia Grigoriu.

o Roxana Lăpădat – presentation – ”The Divan of the Performances or about the important topics of the contemporary world, reflected in the performing arts „

Project carried out by Galateca gallery, Neo Art Romania Association in collaboration and supported by ICR.

Partner/ Fantom Cultural Association, Berlin

Media partners: modernism.ro, Biz, Agenția C’Arte, dreamingof.net, Kreatoria, Propagarta, Aici a stat, Radio Romania Cultural Cultural, Metropola TV

www.galateca.ro / www.facebook.com/GalerieGalateca/ www.instagram.com/galateca/