20 de artiști și manageri culturali au celebrat la Berlin universalitatea operei lui Dimitrie Cantemir

În perioada 3-10 septembrie, la Berlin,  în galeria Fantom s-a derulat proiectul cultural de anvergură „Divanul. Cantemir. Spirit universal”, inițiat de Galeria Galateca și Asociația Culturală Neo Art România și curatoriat de Andreea Sandu și Anca Boeriu. 22 artiști și manageri culturali, prin intermediul formelor şi mediilor contemporane de exprimare, au creionat o epocă intensă şi relevantă atât prin tematica actuală cât şi prin elementele de inspiraţie, prezentând din diferite  puncte de vedere personalitatea marelui erudit român.

Conceptul inovativ s-a concentrat pe interdisciplinaritatea și reprezentarea multifațetării în creația contemporană pornind de la opera și personalitatea cărturarului Dimitrie Cantemir,  creatorul de tip renascentist, reprezentant al iluminismului european. Proiectul este co-finanțat de Institutul Cultural Român prin programul Cantemir, un fond special dedicat proiectelor realizate în străinătate.

„Divanul. Cantemir. Spirit universal” a avut ca nucleu expoziția cu același nume ce a reunit lucrările artiștilor Liliana Basarab, Anca Boeriu, Mariea Petcu Chiobaș, Raluca Ilaria Demetrescu, Cosmin Paulescu, Mirela Trăistaru şi studenții de la Universitatea Națională de Arte din București.

7 zile-maraton de cultură românească

Publicul berlinez l-a putut descoperi pe creatorul român și prin perspectiva mai multor  evenimente performative, conferințe, artist talk, seri de filme și ateliere.

2 evenimente de tip performativ, „The interactive installation Stratum“  și „The Young Cantemiroglu„, coproducții Fantom-Galateca, au fost special create pentru acest proiect, fiind realizate de  Mircea Florian, artist poliglot și poli-instrumentist și, respectiv, de regizoarea Petra Rațiu, cu participarea artistelor Iulia Grigoroiu și Anastasiia Starodubova (Germania).

„Tema toleranței, atât de importantă în acest moment, a fost  declinată prin desen, gravură, pictură, artă textilă, video, performance și arta sunetului.  Un proiect cultural interdisciplinar care integrează dimensiunii artistice o importantă axă educativă și  are ca element central o abordare trandisciplinară a personalității și creației lui Dimitrie Cantemir”, precizează Anca Boeriu.

Evenimentele celor șapte zile se vor regăsi într-un documentar ce va fi prezentat și publicului din România.

“ A fost o experiență complexă și relevatoare participarea atât  la procesul curatorial cât și la cel de cercetare, din care a rezultat maratonul de 7 zile de cultură românească pe care l-am construit alături de o echipă extraordinară. Dincolo de evenimentele performative am integrat și o serie de patru conferințe susținute de  Ana Negoiță, Ludwig Norz, Roxana Lăpădat și subsemnata, precum și un  atelier de  monotip al Ancăi Boeriu ce s-a bucurat de o largă participare,  și art performance inedit și artist talk susținut de Cosmin Paulescu“, adaugă Andreea Sandu.

Programul proiectului desfășurat la Berlin

Duminică – 3 septembrie, 18.00

 • Lansarea proiectului Divanul/ The Divan. (Cantemir. Spirit universal)
 • Vernisajul expoziției de artă contemporană- Divanul (Cantemir, Spiritul universal) Liliana Basarab • Anca Boeriu • Mariea Petcu Chioibaș • Raluca Ilaria Demetrescu • Cosmin Paulescu • Mirela Trăistaru (expoziție în perioada 3 – 10 septembrie)
 • Dialog-dezbatere-conferință
 • Andreea Sandu- „Cantemir. Importanța socială și culturală în arta contemporană”
 •   Ludwig Norz– „Dimitrie Cantemir, un prinț al iluminismului” (26.11.1673 Stănilești – 21.08.1723 Dimitrowka), integrând repere istorice ale lui Cantemir în Germania
 • Ana Negoiţă- „Cantemir 2.0 Dimitrie Cantemir și modernitatea” pe tema universalității spiritului cultural al lui Cantemir

Luni, 4 septembrie, ora de începere: ora 18.00

 • Anca Boeriu– Atelier de monotip

Vineri, 8 septembrie, ora 19.00

 • Film documentar „Dimitrie Cantemir”, ce punctează cele mai importante direcții culturale și științifice deschise de Dimirie Cantemir, dar și o succintă biografie a cărturarului.

Sâmbătă, 9 septembrie, ora de începere: ora 18.00

 • Art performance- Artist talk, Cosmin Paulescu „Cartea, harta și teritoriul”
 • Sound Performance – Mircea Florian- „Tânărul Cantemiroglu”, poliglot și poli-instrumentist, cântând cântece europene amestecate din Orient până în Occident, concept dedicat proiectului.

Duminică, 10 septembrie, ora de începere: ora 18.00 

 • Roxana Lăpădat- prezentare– „Divanul performance-urilor sau despre temele marilor transformări globale în artele performative”.
 • Petra Raţiu, regizor, Anastasiia Starodubova, actriţă şi Iulia Grigoriu, actriţă, performance, instalaţie interactivă „Stratum“ , un parteneriat între regizoarea de origine română Petra Rațiu și actrița germană Anastasiia Starodubova, iar vocea este a actriţei Iulia Grigoroiu.

Proiect realizat de galeria Galateca, în colaborare cu Asociația Neo Art România și susținut de ICR. 

Partener/ Asociația Culturală Fantom, Berlin

Parteneri media: modernism.ro, Biz, Agenția C’Arte, dreamingof.net, Kreatoria, Propagarta, Aici a stat, Radio România Cultural Cultural, Metropola TV.

Acest proiect este cofinanțat de Institutul Cultural Român, prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional.

Institutul Cultural Român nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre Asociația Culturală Neo Art România

Asociația Culturală „Neo Art România” este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2012, care promovează cultura națională și internațională, educația culturală și artistică, precum și cercetarea, dezvoltarea și programele internaționale multidisciplinare. Principala activitate constantă a asociației este în domeniul artelor vizuale și este reprezentanta galeriei de artă contemporană și design Galateca.

EN

Press Release

Bucharest, september 2023

7-day Romanian Culture Marathon in Berlin

20 artists and cultural managers celebrated the universality of Dimitrie Cantemir’s work in Berlin.”

From September 3rd to 10th, in Berlin, the cultural project of great scope ‘The Divan. Cantemir. Universal Spirit’ took place at the Fantom Gallery, initiated by Galeria Galateca and the Neo Art Romania Cultural Association, curated by Andreea Sandu and Anca Boeriu. Through contemporary forms and mediums of expression, 22 artists and cultural managers depicted an intense and relevant era, both in terms of current themes and inspirational elements, presenting the personality of the great Romanian scholar from various personal perspectives.

The innovative concept focused on interdisciplinarity and the representation of multifaceted aspects in contemporary creation, starting from the work and personality of the scholar Dimitrie Cantemir, a Renaissance-style creator and representative of European Enlightenment. The project is co-funded by the Romanian Cultural Institute through the Cantemir program, a special fund dedicated to projects carried out abroad

„The ‘Divan. Cantemir. Universal Spirit’ project had as its core the exhibition of the same name, bringing together works by artists Liliana Basarab, Anca Boeriu, Mariea Petcu Chiobas, Raluca Ilaria Demetrescu, Cosmin Paulescu, Mirela Traistaru, and students from the National University of Arts in Bucharest.”

7-day Romanian Culture Marathon in Berlin

The Berlin audience had the opportunity to discover the Romanian creator through the perspective of various performative events, conferences, artist talks, film evenings, and workshops. Two performative events, „The interactive installation Stratum” and „The Young Cantemiroglu,” co-produced by Fantom-Galateca, were specially created for this project. They were realized by Mircea Florian, a multilingual and multi-instrumentalist artist, and director Petra Rațiu, with the participation of artists Iulia Grigoroiu and Anastasiia Starodubova (Germany).

„Tema tolerantei, atat de importanta in acest moment, a fost  declinata prin desen, gravura, pictura, arta textila, video, performance si arta sunetului.  Un proiect cultural interdisciplinar care integreaza dimensiunii artistice o importanta axa educativa si  are ca element central o abordare trandisciplinara a personalitatii si creatiei lui Dimitrie Cantemir”, precizeaza Anca Boeriu.

The events of the seven days will be featured in a documentary that will also be presented to the audience in Romania.

It was a complex and revealing experience to be involved in both the curatorial and research processes, which resulted in the 7-day marathon of Romanian culture that we built alongside an extraordinary team. Beyond the performative events, we also integrated a series of four conferences held by Ana Negoita, Ludwig Norz, Roxana Lapadat, and myself, as well as a monotype workshop led by Anca Boeriu that enjoyed broad participation. We also featured a unique art performance and artist talk by Cosmin Paulescu,” added Andreea Sandu.

The schedule of the project held in Berlin

Sunday, September 3rd:

• Launch of the project „The Divan. (Cantemir. Universal Spirit)”

• Opening of the contemporary art exhibition – „The Divan (Cantemir, Universal Spirit)” featuring Liliana Basarab • Anca Boeriu • Mariea Petcu Chioibaș • Raluca Ilaria Demetrescu • Cosmin Paulescu • Mirela Trăistaru (exhibition from September 3rd to 10th)

• Dialogue-Debate-Conference

• Andreea Sandu – „Cantemir. Social and Cultural Significance in Contemporary Art”

• Ludwig Norz – „Dimitrie Cantemir, a Prince of Enlightenment” (November 26, 1673 Stanilesti – August 21, 1723 Dimitrowka), integrating historical landmarks of Cantemir in Germany

• Ana Negoita – „Cantemir 2.0 Dimitrie Cantemir and Modernity” on the theme of Cantemir’s cultural spirit’s universality.

Monday, September 4th:

 • Anca Boeriu – Monotype Workshop

Friday, September 8th:

• Documentary Film „Dimitrie Cantemir,” highlighting the most significant cultural and scientific directions pioneered by Dimitrie Cantemir, along with a brief biography of the scholar.

Sunday, September 9th:

• Art Performance – Artist Talk, Cosmin Paulescu „The Book, the Map, and the Territory”

• Sound Performance – Mircea Florian – „The Young Cantemiroglu,” a multilingual and multi-instrumentalist, performing European songs blending elements from the East to the West, a concept dedicated to the project.

Sunday, September 10th:

• Roxana Lapadat – Presentation: „The Divan of Performances or About the Themes of Great Global Transformations in Performing Arts”

• Petra Raţiu, Director, Anastasiia Starodubova, Actress, and Iulia Grigoriu, Actress – Performance, Interactive Installation „Stratum,” a partnership between Romanian-born director Petra Rațiu and German actress Anastasiia Starodubova, with the voice of actress Iulia Grigoroiu.

Project realized by Galateca Gallery, in collaboration with the Neo Art Romania Association and supported by the Romanian Cultural Institute (ICR).

Partner: Fantom Cultural Association, Berlin.

Media Partners: modernism.ro, Biz, C’Arte Agency, dreamingof.net, Kreatoria, Propagarta, Aici a stat, Radio România Cultural, Metropola TV.

This project is co-funded by the Romanian Cultural Institute through the Cantemir Program – a funding program for cultural projects aimed at the international environment.

The Romanian Cultural Institute is not responsible for the content of the project or the way in which the project’s results may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

About the Neo Art Romania Cultural Association:

The „Neo Art Romania” Cultural Association is a non-governmental organization founded in 2012, which promotes national and international culture, cultural and artistic education, as well as interdisciplinary international research, development, and programs. The association’s main constant activity is in the field of visual arts and it represents the contemporary art and design gallery Galateca.